Szerződés:

www.GreenMethod.hu megjelenés:

 

1. A szerződő felek

 

Jelen szerződés létrejött egyrészről:

Cég / Vállalkozás esetén Cég neve:

Székhelye:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail cím:

Kapcsolattartó telefonszám:

továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről :

CONSPIRO.HU Bt.

Kapcsolattartó neve: Kereszturszki János

Kapcsolattartó e-mail cím: conspiro.hu@gmail.com

Kapcsolattartó telefonszám:0670/427-5923

címe: 1134 Budapest Kassák Lajos Utca 74 5/45 

Adószám: 27975929-2-41

Cégjegyzékszám: 01-06-795900),

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó

együttesen mint Felek között. Felek jelen szerződés keretében megegyeznek, hogy a Vállalkozó a Megrendelő számára az alábbi feltételekkel szolgáltatást teljesít.

 

2. A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek.

Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi a következő munkákat.

2.1.1 A Megrendelő előzetesen közölt igényei alapján a www.greenmethod.hu weboldalon történő megjelenés tervezése és kivitelezése. A megjelenés rendelkezésre állásának biztosítása, szerződésbontásig történő üzemeltetése karbantartása, továbbá a Megrendelő által kért megjelenés szöveges, vagy képi tartalom módosításainak elvégzése.

Megrendelő biztosítja az ehhez szükséges tartalmakat ( oldalon megjelenő szövegeket, képeket, grafikákat, egyéb illusztrációkat) melyeknek szerzői/tulajdon, és/vagy használati jogával rendelkezik.

2.1.1.1 A szükséges képi és szöveges tartalmakat, illetve a megjelenésre vonatkozó egyéb igényeket a Megrendelő e-mailben küldi meg a fejlesztést megkezdését megelőzően a conspiro.hu@gmail.com e-mail címre, vagy feltölti a Vállalkozó által létrehozott közös Google Drive mappába.

 

2.1.2 A specifikációk az egyeztetését követő beüzemelése. 

2.1.3 A megjelenés beüzemelése után esetleges hibák elhárítása, folyamatos működésének biztosítása.

 

2.1.4 A megjelenéshez kapcsolódó további online kreatív anyagok elkészítése eseti megbízás alapján történik.

 

2.1.5 A megjelenés grafikai, szerkezeti struktúrájának valamint felhasználói

funkcióinak módosítása, bővítése és a bővítések tervezése és kivitelezése eseti megbízás alapján történik.

 

2.1.6 A megjelenés működéséhez szükséges tárhely és modulok biztosítása.

 

2.2 Megrendelő

 

2.2.1 Biztosítja a megjelenés grafikai tervezéséhez szükséges, a kívánt küllemre vonatkozó

elképzeléseit. Biztosítja a megjelenés felhasználói funkcióival kapcsolatos elvárásainak pontos leírását, a kívánt felhasználói funkciók specifikációját. Gondoskodik róla, hogy a megjelenés elkészítéséhez szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem a Vállalkozó rendelkezésére álljon. Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik és 2.1.1.1 pontban leírtak alapján a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a munka megkezdése előtt.

 

2.2.2 A megjelenés beüzemelése után gondoskodik róla, hogy a tartalmi frissítésekhez szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem a Vállalkozó rendelkezésére álljon. Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.

 

2.3 Kivitelezési határidő:

 

2.3.1 A Vállalkozó 5 napon belül befejezi munkát a Megrendelő által e-mailben, vagy igénye szerint telefonon szóban részletezett elképzelések ismertetése utána, továbbá a specifikációk, szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek 2.1.1.1 pontban leírtak szerinti készhezvételét követően.

 

2.3.2 Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal a rajta kívül álló okok miatti késedelemért, beleértve a Megrendelő késlekedésért, a Megrendelőnél felmerülő technikai problémákat, továbbá Vállalkozónál felmerülő, előre nem látható súlyos

technikai problémákat, valamint minden egyéb, Vállalkozón kívül álló okot.

 

2.4 Szolgáltatás díja: 

 

2.4.1 A szolgáltatás díja 5.000 Ft +Áfa/hó, amit Vállalkozó folytatólagosan minden hónapban jogosult kiállítani a szerződés felmondásával bezárólag.

A szerződést jogosult mindkét fél bármikor indoklás nélkül felmondani, amit e-mailben kötelesek jelezni egymásnak a kapcsolattartói adatokban megjelölt e-mail címre.    

 

2.4.2 A Vállalkozó jogosult a Szolgáltatás díjából kedvezményt adni, vagy teljes egészében elengedni azt.

 

2.4.3 A megjelenés elkészítése és annak elfogadása utána Megrendelő beleegyezőleg megfizeti a szolgáltatás díját 2.4.5 pontban foglaltak szerint.

 

2.4.4 A Megrendelő a szolgáltatás díjának megfizetésével beleegyezőleg elfogadta a vállalkozó által elkészített munkát.

 

2.4.5 A megrendelő a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles megfizetni a szolgáltatás díját a CONSPIRO.HU Bt Raiffeisen Bank-nál vezetett:

1201 1375 0173 2883 0010 0005 számlaszámra.

 

2.4.6 Vállalkozó jogosul a megfelelő összegű számla kiállítására.

 

3. Garancia

Vállalkozó garanciát vállal az összes elfogadott specifikációban szereplő funkció megvalósításáért és hibamentes működéséért. Vállalja az esetlegesen felmerülő hibák díjmentes kijavítását.

 

4. Irányadó jog A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv

rendelkezései irányadóak. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült

esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén - amennyiben a Felek peren kívül nem jutnak egyezségre - a Budakörnyéki Bíróság illetékességét kötik ki.

 

5. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a kölcsönös, írásos beleegyezésük nélkül nem módosítható.

 

6. A szerződés tartalmának nem ismerése vagy hiányos ismerete nem mentesít az abban foglaltak betartása alól.

 

7. Értesítés.

 

7.1 A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos változások ügyében vagy a hozzá kapcsolódó dokumentumokkal kapcsolatban e-mailben, írásban értesítik egymást.

Jelen szerződést a Vállalkozó E-mailben továbbítja a Megrendelő által a kapcsolattartói adatokban megadott címre.

 

8. Szerződés kezdete:
A Megrendelő a szerződés tartalmának megismerése és a Vállalkozó által készített megjelenés elfogadását követően beleegyezőleg megfizeti a szolgáltatás díját a 2.4.5 pontban leírtak szerint.

 

8.1 A szerződést tartalmát mindkét fél magáranézve kötelezőnek tekinti.

 

9. Szerződés megszüntetése 

 

9.1 A szerződés mindkét fél által bármikor indoklás nélkül felmondható, szándékukat e-mailben kötelesek egymásnak megküldeni a kapcsolattartói adatokban megjelölt e-mail címre. A szerződés megszüntetését követően a Vállalkozó törli a Megrendelő megjelenéseit az oldal struktúrából, így az a továbbiakban senki számára sem lesz elérhető.

 

10. Visszatérítés

 

10.1 A Megrendelő a szolgáltatás díjának megfizetését követően nem jogosult visszatérítésre.

 

11. Adatkezelés

 

11.1 A Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatban minden tudomására jutott információt bizalmasan, üzleti titokként kezel, nem készít másolatot és harmadik féllel nem osztja meg. Ettől csak a Vállalkozó írásos engedélyével térhet el.

 

11.2 A Megrendelő magáranézve kötelezőnek tekinti a www.greenmethod.hu adatkezelési irányelveit. Az érintett által a Megrendelő számára elküldött adatokat az érintett vagy a Vállalkozó kérésére módosítja, vagy törli. A számára elküldött adatokat bizalmasan kezeli, harmadik féllel nem osztja meg és nem készít másolatot.   

Kelt: Budapest, 2021.            

Vállalkozó: CONSPIRO.HU Bt.                                                                         Megrendelő:

SZERZŐDÉSMINTA